COB LED Keychain

Regular price $ 2.50

160 Lumen

3 function:

100% Brightness

50% Brightness

Strobe